Skip to content

Konkurrencebetingelser

Om konkurrencen

Konkurrencen tilbydes af DNV Business Assurance Denmark A/S, CVR-nr. 32934382, Tuborg Parkvej 8, DK-2900 Hellerup.

Ved tilmelding til DNVs nyhedsbrev skal du svare på spørgsmålene, og du deltager automatisk i konkurrencen.

Konkurrencen løber den 1. og 2. maj 2024.

Hver dag kl 15 (eller 15:30?)  udtrækkes en vinder af en LEGO æske. Ved at udfylde kontaktoplysninger i forbindelse med din tilmelding, accepterer du samtidig, at DNV må kontakte dig på e-mail eller telefon, hvis du er den heldige vinder.

Har vinderen ikke svaret inden 5 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af DNV, forbeholder DNV sig retten til at finde en ny vinder.

Præmie

Vi udlodder 2 store LEGO æsker til en værdi à kr. 1000,- pr. præmie. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Præmien vil blive leveret direkte til dig på konferencen.

Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i DNV, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i og med DNV, må ikke deltage.

DNV forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

PERSONDATAPOLITIK I FORBINDELSE MED KONKURRENCER

Dataansvarlig

DNV Business Assurance Danmark A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Deltagelse i konkurrence, herunder udtrækning af og henvendelse til vinderen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6(a)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn, e-mailadresse, telefonnummer

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre virksomheder.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger du har afgivet i forbindelse med tilmelding til konkurrencen. De oplysninger du afgiver, såfremt du vinder og skal modtage præmien.

Opbevaring af dine personoplysninger

Ved deltagelse i konkurrencen opbevares dine personoplysninger i vores interne database.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår under afsnittet ”Dataansvarlig”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage i forhold til oplysninger afgivet til os, vil vi ikke være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her på trainingbadk@dnv.com.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.