Skip to content

DNV hjælper Evida med forundersøgelser af brintrør på to strækninger i Jylland

Evida startede tidligere i 2022 forundersøgelser - såkaldte feasibility studies - af to brintrørledninger, som går på tværs af Jylland, og DNV blev valgt som konsulent til at udføre studierne. Forundersøgelserne skal bl.a. afdække økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige forudsætninger for etablering af brintrørledningerne, nærmere bestemt en 90 km lang rørledning mellem Esbjerg og Fredericia og en 70 km lang rørledning mellem Idomlund vest for Holstebro og Mariager Fjord med en nordgående forbindelse til Aalborg.

I DNV’s netop publicerede Energy Transition Outlook 2022 og specifikt Hydrogen Forecast to 2050 fra juni 2022 anslår DNV, at et energibaseret brintmarked vil bevæge sig fra at være nærmest ikke-eksisterende til 7-8 % af verdens samlede energiinvesteringer, og mod 2030 vil Europa efter Kina have signifikante brint investeringer. I dag er brint ikke et ”market commodity”, men tjener i flere kommende projekter som et ”feedstock” for commodities som methanol og ammoniak, der logisk vil drive værdikæden for brint. Rationalet er, jo tidligere værdikæde, jo tidligere kan et potentiale for Danmark med en brint økonomi effektueres.  

DNV’s Hydrogen forecast definerer nogle barrierer imod værdikædens udvikling, der må løses. Her nævnes manglende infrastruktur blandt flere barrierer, og infrastruktur er forbundet med mange andre barrierer, hvor ultimativ kapital for investering kræver en vis forudsigelighed forbundet med politik, lovgivning, standarder, sikkerhed, omkostninger, financiel support osv. 

Kigger man ind i analysen leveret til Evida, så er der angivet forsynings- og efterspørgselsscenarier, der tager afsæt i 2022. Slutteligt estimeres 19TWh i forskel på efterspørgslen i 2040 på disse scenarier. Ved effektivt at koble produktion og forbruger sammen, så reduceres barrierer, og der opnås hastigere opbygning af brint-værdikæden i Danmark osv. En værdikæde vil også tjene et senere brint eksport scenarie og en eventuel kobling til den Europæiske «hydrogen backbone» og de danske naboer. 

”Det er en milepæl for udviklingen af en dansk infrastruktur til fremtidens energi, at vi er i gang med disse forundersøgelser. Markedsaktører på strækningerne har tilkendegivet behov for tilgængelig brintinfrastruktur fra 2026 for at realisere deres planer. Brint er udset til at være en af hjørnestenene i bestræbelserne på at kunne dække hele vores energiforbrug med grøn energi. Skal mulighederne for en PtX erhvervsudvikling i Danmark realiseres, herunder storskala brintproduktion og mulighederne for eksport af brint, vil der være behov for national infrastruktur til at transportere brinten omkostningseffektivt og sikkert mellem producenter og aftagere, og med forundersøgelserne tager vi et vigtigt skridt,” siger Strategi- og udviklingsdirektør i Evida Peter Kristensen.  

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har med ”Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer” givet Evida og Energinet mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur. Med de to forundersøgelser tager Evida et forberedende skridt til en mulig realisering af dansk brintinfrastruktur. En sådan infrastruktur efterspørges af aktører, der har planer for brintproduktion og anden Power-to-X-produktion herhjemme.

Mick Cramer Jakobsen, Head of Customer Relations, Region Northern Europe, Energy Systems, DNV

”Transport af brint vil spille en fundamental rolle i den grønne omstilling for den Europæiske region, hvilket DNV’s Energy Transition Outlook 2022 og DNV’s Hydrogen Forecast angiver. Med den seneste markedsdialog fra det danske gas transmisions- og distributionsselskab vurderes det, at aktørene i det danske marked er klart til at skalere, det vil kunne give Danmark en god position ved opbygning af nødvendige værdikæder inden for brint og give et forspring til adgang til ressourcerne mod de store VE planer mod 2030 i Europa samt forberede senere eksport scenarier. For DNV handler det om, at forløse vores formålsparagraf om sikring af liv, værdier og miljø, og vi stiller vores viden til rådighed og arbejder fokuseret med rådgivning for at reducere emissioner til Paris aftalen og hertil de danske 2030 planer. Vi finder de mest hensigtsmæssige og sikre løsninger for at udvikle de jyske rørledninger” siger Mick Cramer Jakobsen, Head of Customer Relations, Region Northern Europe, Energy Systems, DNV

Ved afslutningen af forundersøgelsene vil en vurdering af disse projekters markeds-, placering, tekniske, operationelle, miljømæssige, økonomiske og lovgivningsmæssige gennemførlighed blive beskrevet sammen med planlægningen, tidsplanen for projektudvikling og udførelsesrisici.  

Den konkrete opgave er en forlængelse af tidligere service ydelser fra DNV med blandt andet den af Evida publicerede ”techno-economic” analyse for vurdering af en mulig fremtidig dansk brint infrastruktur. 


Om DNV
DNV er et globalt selskab inden for kvalitetssikring og risikohåndtering og er repræsenteret i over 100 lande. Med sin brede erfaring og ekspertise fremmer DNV sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed, sætter branchestandarder og inspirerer til nye løsninger. Uanset om det er godkendelse af et nyt skibsdesign, optimering af energiproduktion fra en vindmøllepark, analyse af sensordata fra en gasledning eller certificering af en fødevareproducents værdikæde, hjælper DNV virksomheder med at træffe gode og korrekte beslutninger og øge tilliden til virksomhederne og deres produkter og tjenester. 

Om Evida
Evida er den nationale gasdistributør med ansvar for drift og vedligeholdelse af det 18.000 km lange danske gasdistributionsnet, som er en del af Danmarks kritiske infrastruktur.  

Evida driver, ejer, overvåger, vedligeholder og udvider gasdistributionsnettet i Danmark, mens selskabet leverer en høj forsyningssikkerhed til omkring 400.000 gasdistributionskunder. I de kommende år vil gasforbruget i Danmark ændre sig markant. Husholdningskunder vil blive afkoblet, energiintensive virksomheder vil bruge mere gas, og biogasproduktionen vil stige hurtigt. Disse forandringer medfører flere nye krav til Evidas gasinfrastruktur.  

Evida vil tilpasse, udbygge og optimere driften af gassystemet, så infrastrukturen er klar til fremtidens energisystem med 100 % biogas, som fortsat skal sikre forsyningssikkerheden i det danske energisystem. Samtidig gør Evida klar til at distribuere brint og CO2, så det danske PtX-potentiale kan realiseres.