Power and renewables

Energiomstillingen tænder energibranchen

Industry Insights 2022

Energibranchen arbejder for fuld kraft med den grønne omstilling, viser en ny undersøgelse fra DNV.

HELLERUP, Danmark, 28 februar 2022 – En samlet branche forventer vækst i 2022. Væksten er drevet af selskabernes egne projekter inden for vedvarende energi og forstærkes af finansielle tiltag som EU's taksonomi og ESG-kriterierne. Manglende politisk handlingskraft og knaphed på kvalificeret arbejdskraft ses som de største hindringer. 

  • Energibranchen ser optimistisk på fremtiden, og navnligt inden for den vedvarende energisektor er fremtidstroen stærk. I olie- og gasbranchen er optimismen steget betydeligt siden sidste år – fra 39 til 58 procent. Tre fjerdedele af en samlet branche er sikre på vækst i 2022. 
  • Otte ud af 10 respondenter siger, at den grønne omstilling går stadigt hurtigere. 62 procent mener, at hydrogen bliver en betydelig del af energiforsyningen inden 2030, og 58 procent tror, at brugen af CCS (kulstoffangst og -lagring) vil øges markant de næste fem år. 
  • En samlet branche (74 procent) mener at energiomstillingen kunne gå endnu hurtigere, hvis politikerne havde været mere handlekraftige. 

DNV lancerer for nyligt undersøgelsen "The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates", hvor over 1000 respondenter – heraf 369 fra Nordsø-landene – har svaret på en række spørgsmål om energibranchens fremtid. Respondenterne er hovedsageligt energieksperter og -ledere. Derudover har DNV gennemført dybdegående interviews med en række opinionsledere, myndigheder og politikere. 

Der er stor investeringsvilje i den grønne omstilling. Halvdelen af respondenterne forventer, at virksomheden, de arbejder for, vil satse stærkt på grøn hydrogen i de kommende år efterfulgt af solenergi (44 procent), flydende havvind (40 procent) og kulstoffangst og -lagring (40 procent).

Ditlev Engel, CEO of Energy Systems at DNV
Ditlev Engel, CEO, Energy Systems i DNV. Foto: DNV

"Øgede investeringer i den grønne omstilling giver grund til optimisme for energibranchen. Samtidig ser vi et misforhold mellem denne økonomibaserede optimisme og den fortsatte afstand til et udledningsfrit energisystem. Målet må være at reducere udledning af drivhusgasser, så vi nærmer os klimamålene. Som vi fastslår i vores Energy Transition Outlook, og som vi ser i respondenternes svar: Teknologi og kapital er klar til en hurtigere overgang. Det er mangel på handlekraftig politik og reguleringer, der bremser nuludledningssamfundet", siger Ditlev Engel, CEO, Energy Systems i DNV

Respondenterne oplever det i praksis. Næsten to tredjedele forventer, at virksomheden vil øge investeringerne i dekarbonisering, men kun 42 procent tror, at målene kan nås i tide.  28 procent er direkte pessimistiske. 

”Verden er ikke på vej til at nå målene i Paris-aftalen. Vi kan og skal gøre meget mere for at nå klimamålene i tide. Samtidig skal vi tage højde for, at energiomstillingen er krævende. Vi skal sikre, at vi nedskalerer fossile energikilder i takt med øget kapacitet på vedvarende energi. Mister vi balancen her, får vi problemer med både priser og forsyningssikkerhed. Hvis det skal lykkes, skal vi øge produktionen af ren energi, meget hurtigere”, siger Engel.

Respondenterne i undersøgelsen er netop bekymrede for branchens evne til at opretholde en pålidelig energiforsyning. Seks ud af 10 i olie- og gasindustrien mener, at der ikke investeres nok i olie- (57 procent) eller gasefterforskning (61 procent) til at møde efterspørgslen på mellemlang og/eller lang sigt. Et stort mindretal forventer for lav en produktion af olie (43 procent) eller gas (47 procent) i løbet af de næste fem år. Omtrent 38 procent siger, at olie- og gasbranchen har det svært med at sikre finansiering af deres projekter.

Efter COP26 har der været meget diskussion om, hvorvidt topmødet levede op til forventningerne. I dette studie siger 61 procent, at COP 26 ikke opnåede nok, og 74 procent mener, at der ikke bliver igangsat vigtige tiltag på grund af manglende enighed på COP26. Halvdelen af respondenterne (47 procent) tror ikke, at deres land eller region vil nå deres klimamål. 

Behovet for at skalere teknologier og bygge nye værdikæder driver digitalisering og samarbejde med nye partnere fremad. Syv ud af ti siger, at de har investeret mere i digitalisering det seneste år, mens 79 procent i elsektoren og den vedvarende energisektor mener, at et pålideligt decentralt energisystem er umuligt uden digitalisering.

For at tilpasse sig energiomstillingen mener 78 procent, at energibranchen vil indlede samarbejde med nye partnere i 2022. 

"Nye partnerskaber dannes i takt med, at nye værdikæder opstår inden for områder som hydrogen, CCS og energilagring. Innovation og digitalisering spiller centrale roller, når industrien skal skalere teknologier og håndtere den øgede kompleksitet i energisystemet – fra decentralisering af energiproduktion og -lagring over variationen i de vedvarende energikilder til kompleksiteten af integrerede gas- og elektricitetsværker samt transport og industrielle processer, siger Engel.

Energy Industry Insights 2022: The Power of Optimism
Forsiden af rapporten "The Power of Optimism: Managing scale and complexity as the energy transition accelerates". Foto: DNV
Om undersøgelsen: "The Power of Optimism

Det er 12. gang, DNV gennemfører denne undersøgelse af den globale energibranche. Det er første år at branchen for vedvarende energi er inkluderet.  Respondenterne består af 1000 senior fagpersoner, heraf 369 fra Nordsø-landene. Derudover er der gennemført dybdegående interviews med ledere, eksperter, opinionsledere og myndigheder. 

Undersøgelsen er udført i december 2021 og januar 2022. Det er et team fra DNV og Longitude (et Financial Imes-selskab), der har gennemført undersøgelsen. Respondenterne kommer fra hele energibranchen inkl. børsnoterede selskaber og privatejede firmaer. Virksomhederne dækker et bredt spektrum inden for vedvarende energi, olie og gas, industrielle energiforbrugere og konsulenter inden for teknologi og finans. 33 procent af selskaberne har en årlig omsætning på 100 mio. USD eller mindre, mens 28 procent har en årlig omsætning på 1 mia. USD eller mere. 

En række datablade efter region er også tilgængelige: