Other sectors

Social og governance får større fokus på bæredygtighed i en "ny risikorealitet"

Modern office building and a tree

Virksomheder på tværs af forskellige industrisektorer styrker deres fokus på sociale og ledelsesmæssige spørgsmål i deres ESG-strategi for at fremme bæredygtighed.

Højdepunkter:

  • Governance får større prioritet i bæredygtighedsstrategier i takt med, at virksomhedernes risikobillede ændrer sig.
  • Større virksomheder øger fokus på sociale faktorer som DEI, da mangfoldighed og inklusion bliver markedsdifferentiatorer.
  • Bæredygtighed ses nu som afgørende, ikke valgfrit, for virksomhedens modstandsdygtighed i en grønnere verden.

Sociale og governance målinger er hastigt på vej op på virksomhedernes dagsorden, da et stigende antal virksomheder anerkender disse som nøglesøjler i deres ESG-strategi for at skabe bæredygtig forretningsvækst, ifølge DNV's seneste ViewPoint Sustainability Survey.

Og at have et certificeret ledelsessystem på plads til at levere både på ESG-mål og FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG) ses som en stadig vigtigere faktor for at opbygge tillid hos kunder, investorer og andre interessenter i virksomhedernes bæredygtighedsindsats, viser undersøgelsen.

"Der er et bemærkelsesværdigt skift i retning af et stærkere fokus på sociale forhold og governance, især blandt store virksomheder med større markedsansvar, efterhånden som risikobilledet ændrer sig, og disse områder får større betydning," siger Barbara Frencia, CEO for Business Assurance i DNV, i en kommentar til resultaterne. "Især har governance fået højere prioritet, da virksomhederne i stigende grad søger at forbedre deres præstationer på områder som informationssikkerhed og implementering af kunstig intelligens, som ikke længere ses som valgfri, men som afgørende for at opbygge tillid, udvikle modstandsdygtighed og sikre forretningskontinuitet."


Viewpoint_highlights_PR_Barbara_Frencia 

Foto: Barbara Frencia, CEO for Business Assurance, kredit til Marco Presenti


Den omfattende undersøgelse dækkede et bredt udsnit af 893 virksomheder fordelt på forskellige brancher i Europa, Nordamerika, Central- og Sydamerika og Asien. De adspurgte virksomheder spænder i størrelse fra små firmaer med under 100 ansatte til mellemstore virksomheder med mellem 100 og 500 ansatte og store virksomheder med over 500 ansatte.

Bæredygtighed prioriteres højt

Undersøgelsen viser, at bæredygtighed nu er en høj prioritet for over halvdelen af deltagerne, da det bliver en integreret del af den måde, virksomhederne driver forretning på - et must-have snarere end et nice-to-have - med 85%, der allerede gør noget på denne front, og 15%, der er i planlægningsfasen. Desuden har 70% allerede eller planlægger at forpligte sig til et af verdensmålene.

Store virksomheder fører an inden for bæredygtighed, idet 94% af dem gør noget mod 75% af de små virksomheder, primært drevet af behovet for at opfylde kundernes forventninger efterfulgt af lovkrav, investorforventninger og langsigtede udviklingsplaner.

Grønne initiativer som energibesparelser, affaldshåndtering og reduktion af drivhusgasemissioner er fortsat det primære fokus for mange virksomheder og tegner sig for 88% af deres bæredygtighedsindsats, hvor store virksomheder bruger 95% af deres ressourcer på miljøspørgsmål - især på at reducere emissioner.

Denne tendens er sandsynligvis blevet forstærket af den nylige energikrise, mens andre medvirkende faktorer kan relateres til tendenser som at reducere plastaffald, emballage og materialer for at forbedre produkternes bæredygtighed, fremgår det af undersøgelsen.

Det er derfor ikke overraskende, at miljømæssige fordele topper listen over positive resultater, der omfatter besparelser i ressourcer, materialer og energi, overholdelse af lovgivningen, at vinde kunder og forbedrede virksomhedspolitikker.

Social og governance fremgang

Det står dog klart, at virksomhederne er mere opmærksomme på sociale og ledelsesmæssige spørgsmål, som udgjorde henholdsvis 73% og 65% af bæredygtighedsindsatsen, og ifølge undersøgelsen er på en stigende kurs.

Dette bredere syn på ESG gælder især inden for ledelse, hvor det nuværende tal på 65% ses at stige med 21% op til 86%, da flere virksomheder planlægger initiativer inden for områder som virksomhedsansvar, interne politikker og regler samt risikostyringsstrategi.

Undersøgelsen fremhæver den "nye risikorealitet" som en vigtig drivkraft bag det øgede fokus på corporate governance med emner som antibestikkelse, informationssikkerhed og mangfoldighed, ligestilling og inklusion (DEI) i forreste række.

"Det kan skyldes et stadig mere ustabilt risikobillede, der truer med at forstyrre forretningen. Emner som cyber- og informationssikkerhed, DEI og antibestikkelse lægger pres på virksomhederne for at tage en struktureret tilgang til forretningskontinuitet og opbygge modstandsdygtighed," hedder det i undersøgelsesrapporten.

Store virksomheder er mest aktive på tværs af alle tre ESG-dimensioner, hvor sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har forrang på det sociale område, efterfulgt af wellness og velvære, uddannelse og udvikling samt DEI. Større enheder lægger også mere vægt på DEI og menneskerettigheder end andre, hvilket muligvis afspejler den større markedskontrol, som de er underlagt.

Interessant nok viser forskning, at mangfoldige og inkluderende virksomheder sandsynligvis vil klare sig bedre end dem, der er mindre mangfoldige, med DEI-resultater som en stadig vigtigere forudsætning for at drive forretning, hedder det i undersøgelsen.

Struktureret tilgang skaber værdi

At have en struktureret tilgang med ledelsessystemer, der overholder anerkendte ISO-standarder, ses af 83,5% af virksomhederne som en støtte til deres evne til at levere på ESG- og SDG-forpligtelser, og uafhængig certificering af systemer anses for at tilføre værdi af 87% af respondenterne. Denne tilgang kan også hjælpe med at imødekomme en af de største bæredygtighedsudfordringer - dataindsamling, tilgængelighed, kvalitet, validering og integration - ved at have en standardiseret model, hedder det i undersøgelsesrapporten.

Selvom bæredygtighed er et relativt nyt tiltag for mange, anses det at gøre dette område til en prioritet, at være i stand til at tage et bredt ESG-perspektiv og at vedtage en struktureret tilgang til at levere på forpligtelser for at være mere afgørende end den tid, der bruges på denne vej.

Selvom bæredygtighed er et relativt nyt tiltag for mange, anses det at gøre dette område til en prioritet, at være i stand til at tage et bredt ESG-perspektiv og at vedtage en struktureret tilgang til at levere på forpligtelser for at være mere afgørende end den tid, der bruges på denne vej. Også "at demonstrere overholdelse af lovgivningen" og "tillid til kunder og andre interessenter", såsom lokalsamfund og NGO'er, vurderes højt i undersøgelsen gennem en struktureret tilgang med et uafhængigt certificeret ledelsessystem. Dette understøtter opfattelsen af, at tillid er en vigtig del af virksomhedernes bæredygtighedsrejse.

Download hele rapporten her