DNV GL Danmark

BRCGS-standarder for forbrugsvarer, issue 4

BRCGS Consumer Products

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Standarderne, der omfatter personlige plejeprodukter, husholdningsartikler og andre varer stiller krav til produktsikkerhed, lovlighed og kvalitet samt driftsstyring for disse kriterier.

Virksomheder kan vælge implementering og certificering på 2 niveauer.. Standarden er opdelt i to dele. Den ene del omfatter personlige plejeprodukter og husholdningsprodukter, fx kosmetik, toiletartikler, personlige plejeprodukter, husholdningskemikalier og rengøringsmidler. Den anden del omfatter varer generelt, fx elektrisk udstyr, legetøj, møbler, tekstiler.

Fordele:

Virksomheder, der implementerer og ansøger om certificering i henhold til BRCGS-standarderne for forbrugsvarer, vil få følgende fordele:

 • Anerkendelse af de forskellige produkter og produktteknologier inden for forbrugsvarer
 • Udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte produktion af råmaterialer og komponenter som færdige produkter
 • Overensstemmelse med ISO 9001
 • Bedre beskyttelse af deres brand og kunder
 • Større “brand” tillid, når de ansøger om og bliver certificerede efter globalt anerkendte ordninger
 • Hurtigere “time to market”, da certificering giver mulighed for hurtigere indkøb fra nye leverandører
 • Nedsættelse af tid og ressourcer brugt på audit, når der anvendes globalt anerkendte branchestandarder
 • Risikostyring i forsyningskæden og løbende forbedring

Standarden:

Der er fokus på:

 • Betydningen af ledelsens forpligtelse.
 • Risikovurderinger af produkter for at sikre, at produktdesignet er sikkert og lovligt inden produktion påbegyndes.
 • Risikovurdering af processer som et værktøj til at sikre, at potentielle problemer i produktfremstillingen er forstået, prioriteret og håndteret effektivt.
 • Indretning og vedligeholdelse af fabrikken og produktionsmiljøet for at sikre, at forholdene er egnet til at fremstille og beskytte produkter mod kontaminering.
 • Effektiv proces for produktprøvning og stikprøveudtagning.

Som i alle BRC's globale standarder er opbygningen veldefineret og inddelt i overskuelige kapitler, der starter med den øverste ledelses forpligtelse, der er en forudsætning for, at kravene implementeres fuldt ud.

Der eksisterer to standarder inden for BRCGS' portefølje af forbrugsvarer:

 • Personlige plejeprodukter og husholdningsprodukter: Omfatter formulerede og færdigfremstillede produkter, fx kosmetik, bleer, medicinsk udstyr, fødevareemballage, rengøringsmidler til hjemmet. Disse produkter anses typisk for at være reguleret med skrappere krav om hygiejne som følge af produktets anvendelse.
 • Almindelige varer: Omfatter et bredt udsnit af primært færdigfremstillede produkter som fx elektriske produkter, legetøj, møbler, tekstiler osv., hvor styring af produktionsprocesser for at opnå produktsikkerhed og sikre kvaliteten er af største betydning.

Det er ikke hensigten, at disse standarder skal erstatte kravene om overholdelse af lovgivningen. De udgør et godt udgangspunkt for en granskning og vurdering af, om produktionsvirksomheden kan dokumentere, at den har opdateret viden om og overholder lovkravene i det land eller de områder, hvor salget skal finde sted. Dette udgør en vigtig del af auditaktiviteten.

Andre vigtige krav i de to standarder:

 • Dokumentation af et produktrisikoledelsessystem – produktrisikovurdering, produktmærkning og -deklarationer (og nødvendige emballagematerialer)
 • Ledelsessystem for produktsikkerhed, herunder leverandørstyring, dokumentstyring, intern audit, korrigerende og forebyggende handlinger, specifikationer, sporbarhed, håndtering af klager, tilbagekaldelse af produkter osv.
 • Fabriks-og virksomhedsstandarder – interne og eksterne standarder, sikkerhed, vedligeholdelse, husholdning og hygiejne, personalefaciliteter, affaldshåndtering og -bortskaffelse, skadedyrsforebyggelse og -bekæmpelse, lager og opbevaring
 • Krav til passende inspektion og prøvning af produkter – herunder prøvetagning (efter behov) og stikprøvekontrol inden forsendelse
 • Processtyring – styring af driften, kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, styring af produktkontaminering, lagerstyring og frigivelse af produkter
 • Uddannelse/træning af personale, beskyttelsesbeklædning og hygiejneforhold i overensstemmelse med det produkt, der produceres

Hvordan bliver man certificeret?

 1. Standarden anskaffes.
  Forstå kravene og vurder, om jeres virksomhed opfylder kravene.

 2. Parathed vurderes
  Foretag en selvevaluering for at afgøre, om I er parate til certificeringsprocessen. Overvej om I har brug for en uafhængig gapanalyse, hvor jeres virksomheds procedurer og processer gennemgås, således at der efterfølgende kan udarbejdes en plan for forbedringer.

 3. Certificeringsorgan vælges
  Når det vurderes, at virksomheden er klar til certificeringsaudit, kontaktes et certificeringsorgan som fx DNV, der er akkrediteret til at udføre certificeringsaudit.

 4. Audit planlægges
  Certificeringsorganet har brug for nøjagtige oplysninger, som fx omfanget af fremstillede produkter, eventuelle ønskede udeladelser, antal medarbejdere, oplysninger om produkter og teknologier, der anvendes under fremstillingen (antallet af produktrisikovurderinger, som virksomheden har) og virksomhedens størrelse. Disse oplysninger anvendes til at vurdere de nødvendige krav og kvalifikationer for auditor(erne) og auditvarigheden, som skitseret af BRCGS. Det anbefales at tilgå BRCGS Participate, hvor der er adgang til “position statements”, understøttende information og retningslinjer, som kan understøtte virksomheden i certificeringsforberedelsen.

 5. Audit udføres
  Der kræves aftale om niveau (grundniveau eller avanceret niveau) forud for audit. De to parter planlægger certificeringsauditten i fællesskab. Under auditten forventes det, at fremstillingsprocessen for alle produkter omfattet af auditten gennemgås sammen med de understøttende systemer, procedurer og data.

 6. Certificering udføres
  Eventuelle identificerede problemer rapporteres ved afslutningen af auditten og kræver afhjælpning, årsagsanalyse og korrigerende handlinger. Dokumentation for de iværksatte handlinger skal forelægges certificeringsorganet. En teknisk vurdering skal bekræfte, at problemerne er adresseret. Når certificeringsorganet har verificeret dette, udstedes certifikatet.

 7. Certificering opretholdes
  For disse standarder gennemføres certificeringen hvert år.

Hvordan kan DNV hjælpe?

Vi kan fx levere følgende ydelser:

 • Gapanalyse
  DNV tilbyder gapanalyse i forhold til kravene i standarderne med det formål at hjælpe virksomheder med at blive klar til deres certificeringsaudit. I analysen fremhæves områder, hvor der er behov for forbedringer, for at virksomheden kan få en vellykket certificeringsaudit.
 • Certificering efter BRCGS-standarder
  Certificering af jeres ledelsessystem for produktsikkerhed efter begge BRCGS-standarder.
 • Andre certificeringstyper
  BRCGS-standarderne for forbrugsvarer omfatter ikke arbejdsmiljø, overensstemmelse med miljøkrav, bæredygtighed, sikkerhed og datasikkerhed eller etiske krav. Hvis det ønskes kan DNV's specialiserede og uddannede auditorer vurdere, om virksomheden lever op til kravene i internationale anerkendte standarder på disse områder.

DNV har et omfattende netværk af auditorer, som har en bred vifte af erfaring med at auditere virksomheder inden for produkter og processer, der er omfattet af anvendelsesområdet for BRCGS-forbrugsvarer – standarder inden for personlig pleje, rengøring og vask samt almindelige varer. Inden for DNV's globale netværk er der auditorer i mange lande, som kan tilbyde audit på lokalsprog med viden om og forståelse for lokale skikke.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: