Hvad er akkrediteret certificering?

Et certificeret ledelsessystem støtter din rejse mod forretningsforbedringer og modstandsdygtighed. Det bruges ofte som et kontraktvilkår. Men hvad er akkrediteret certificering, og hvordan fungerer certificeringsprocessen?

Certification by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Hvad er akkreditering?

Akkreditering bekræfter certificeringsorganets/registratorens kompetence. For at opfylde akkrediteringskriterierne vurderer en akkrediteringsmyndighed certificeringsorganet/registrator for at kontrollere, at certificeringsorganet/registratoren opfylder de eksisterende krav. Dette er myndighedernes måde at auditere auditørerne på, herunder certificeringsorganer som DNV.

Hvad er akkrediteret certificering fra tredjepart?

Akkrediteret certificering af ledelsessystemer bruges til at påvise overensstemmelse med en standard på en pålidelig måde. Ved at anvende et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan/registreringsorgan viser det sig, at den auditerende virksomhed opfylder den krævede kvalitetsstandard, der er fastsat af akkrediteringsmyndigheden.

Metode til Risk Based Certification™

Risikobaseret certificering er vores eksklusive tilgang til certificering af alle ledelsessystemer. Det er afgørende at vide, hvor man skal fokusere forbedringsindsatsen for at få kontrol over de risikoelementer, der kan true din virksomheds succes. Før auditten starter, giver du input til hvilke operationelle processer der er mest afgørende for din virksomheds succes. Vi vurderer, hvor godt dit ledelsessystem understøtter dine fokusområder.

Vores risikobaserede certificeringstilgang skræddersyr processen til at evaluere dine udvalgte forretningsrisici ud over overholdelse af kravene i standarden. Resultatet er stadig et certifikat - hvis ledelsessystemet er fundet i overensstemmelse - men med en ekstra dimension til din forbedringsrejse.

Hvordan bliver jeg certificeret af DNV?

Et vellykket ledelsessystem er et system, der løbende forbedres. Både dit ledelsessystem og dit certifikat skal vedligeholdes. Derfor består akkrediteret certificering af en cyklus i tre trin:

  • Oprindelig certificering
  • Årlig vedligeholdelse af certifikatet.
  • Re-certificering hvert 3. år.

Indledende certificering

1. Dialog om input

For at kunne skræddersy revisionen skal vi vide, hvad der er vigtigt for din organisation. Vi skal have en klar forståelse af jeres forretningsstrategi og de forhold, der påvirker jeres evne til at nå denne strategi. Efterfølgende identificeres 1-3 fokusområder, som revisionen skal fokusere på. Fokusområderne skal være knyttet til ledelsessystemet og afspejle de risici eller muligheder, som er vigtigst for jer. Det er et samarbejde at blive enige om fokusområder, og vores revisorer kan om nødvendigt hjælpe med at foreslå fokusområder. Den øverste ledelse bør inddrages i denne fase.

2. Gennemgang af dokumentation

Vores ledende auditor evaluerer dokumentationen af dit ledelsessystem. Rapporten om dokumentationsgennemgangen opsummerer eventuelle resultater fra denne proces.

Rapporten viser, om din organisation er klar til at gå videre med certificeringsaudit. Dokumentationsgennemgangen kan udføres forud for eller som en del af det indledende besøg.

3. Indledende besøg

Før den egentlige certificeringsrevision vil vi normalt aflægge et indledende besøg i din organisation. Det indledende besøg kan kombineres med dokumentationsgennemgangen. Formålet med det indledende besøg er todelt:

  • At kontrollere, om du er klar til certificeringsaudit, dvs. at gennemgå din manual, kontrollere procedurer, se dine faciliteter og kort kontrollere implementeringen af dit ledelsessystem.
  • At gennemgå input til fokusområder og blive enige om et til tre særlige fokusområder, som revisionen skal fokusere på.

På grundlag heraf aftales omfanget og revisionsplanen.

4. Certificerings audit

Certificeringsrevisionen består af uformelle interviews, undersøgelser, observationer af systemet i drift og gennemgang af relevant dokumentation. I løbet af denne proces vurderer vi dit ledelsessystems grad af overensstemmelse med kravene i den valgte standard og præstationer inden for identificerede fokusområder. Når det konstateres, at den opfylder kravene, udsteder vi certifikatet. Resultater, herunder manglende overensstemmelser, og konklusioner præsenteres ved afslutningen af auditten på et afsluttende møde og indgår i auditrapporten. Efter auditten skal du tage fat på og reagere på ikke-overensstemmelser inden for en aftalt tidsfrist.

5. Afgørelse om certificering og udstedelse af certifikat

Efter at have gennemført den første certificering, skal du kontinuerligt vedligeholde og udvikle din certificering.

Årlig vedligeholdelse af certifikatet

På dette trin har du afsluttet den første certificering og kan gå videre til vedligeholdelse af din certificering.

Det kan være nødvendigt at ændre certificeringens omfang i løbet af den treårige certificeringscyklus. I tilfælde af udvidelse af anvendelsesområdet starter processen forfra i afsnit 2 med en dokumentationsgennemgang (om nødvendigt) og følger derefter den normale proces fra afsnit 4 med en certificeringsaudit (udvidelse af anvendelsesområdet).

Periodiske audit

Hvert udstedt certifikat har en treårig gyldighedsperiode. Ved certificeringen udarbejder vi en plan for regelmæssig revision med henblik på regelmæssige revisioner i løbet af den treårige periode. Disse revisioner bekræfter, at din virksomhed løbende overholder de specifikke krav i standard, samtidig med at resultaterne på fokusområderne revurderes. Der kræves mindst én periodisk revision om året.

Re-certificeringsaudit

Når de tre år er gået, vil din certificering blive forlænget ved hjælp af en ny certificeringsrevision.

Suspension eller inddragelse af certifikater

Hvad sker der, hvis en organisation undlader at vedligeholde sit ledelsessystem og sin certificering?

DNV har en gennemsigtig procedure for suspension eller tilbagetrækning af certifikater. Dette gælder i situationer, hvor en organisation vedvarende og alvorligt undlader at opretholde overensstemmelsen med ledelsessystemstandarden eller på grund af andre situationer, som defineret i proceduren for suspension og tilbagetrækning af certifikater.

Hvem træffer beslutningen om certificering?

Omfanget af certificeringen aftales på et tidligt tidspunkt i certificeringsprocessen. Det kan dog være nødvendigt at udvide eller reducere certificeringsområdet på grund af faktorer som f.eks. opkøb, nedskæringer, tilføjelse af nye afdelinger osv.

Beslutningen om at udstede den første certificering, forny certificeringen eller udvide eller reducere certificeringens omfang træffes af kompetente og autoriserede medarbejdere i DNV, som er forskellige fra dem, der udfører auditten. Denne beslutning træffes på grundlag af en gennemgang af certificeringsprocessen og den tilhørende dokumentation.

Tilsvarende prøvelse gælder også i tilfælde af suspension eller genoprettelse af certificering eller tilbagekaldelse af certificering.

Kontakt os for yderligere information

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os