Hvad er akkrediteret certificering?

Certification by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Hvad er akkreditering?

Akkreditering verificerer en certificeringsvirksomheds kompetence. For at opfylde akkrediteringskriterierne vurderer en akkrediteringsmyndighed en certificeringsvirksomhed for at verificere, at certificeringsvirksomheden lever op til de eksisterende krav. Dette er myndighedernes måde at auditere auditorer og certificeringsvirksomheder, som DNV.

Hvad er en tredjepartsakkrediteret certificering?

Akkrediteret certificering af ledelsessystemer bruges til at demonstrere overholdelse af en standard på en pålidelig måde. En akkrediteret certificeringvirksomhed opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder, som er fastsat af akkrediteringsmyndigheden.

Risk Based Certification™ - metode

Risk Based Certification er DNVs eksklusive tilgang til alle certificeringsaudits af ledelsessystemer. Den hjælper dig med at udvikle dit ledelsessystem, og forbedr hvad det er vigtigst, samtidig med at det lever op til kravene i den valgte standard. Du identificerer kritiske områder for at nå dine forretningsmål. Som en del af auditten vil DNVs auditorer kontrollere, hvordan ledelsessystemet understøtter disse fokusområder. At vide, hvor man skal fokusere forbedringsindsatsen er afgørende for at tage kontrol over risici der kan true din drift og forretningssucces.  Med Risk Based Certification er resultatet at du målretter dit ledelsessystem og audits til at gøre mere og du får stadig et certifikat - hvis ledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene.

Hvordan bliver jeg certificeret af DNV?

Et succesfuldt ledelsessystem er et der løbende forbedres. Både dit ledelsessystem og dit certifikat skal vedligeholdes. Derfor består akkrediteret certificering af en 3-trins proces:

  • Første certificering
  • Årlige audits for at opretholde certifikatet
  • Gencertificering hvert 3. år.

Første certificering

1. Identificer fokusområder

For at få mere ud af hver audit og forbedre de vigtigste områder, skal vores auditor vide, hvilke fokusområder der er afgørende for din virksomheds succes. Brug Boost My Audit, DNVs onlineværktøj, til at gennemse prædefinerede fokusområder. Få auditorvejledning og hjælp til at formulere skræddersyede fokusområder, hvis det bedre passer til dine behov.  Sørg for at fokusområderne afspejler jeres strategi og forretningsmål. Topledelsen bør involveres i denne fase for at sikre deres engagement. De endelige fokusområder vil blive aftalt med din auditor før auditten.

2. Første audit – 1. fase

Vores lead auditor evaluerer dokumentationen af dit ledelsessystem og aflægger normalt et besøg i din organisation.  Dokumentationsgennemgangen kan udføres forud for eller som en del af besøget.

Der er to formal med det første møde:

  • At kontrollere, om du er klar til den indledende audit – 2. fase (certificeringsaudit), dvs. at gennemgå og kontrollere dine processer og dokumentation for ledelsessystemet, at se dine faciliteter og kort kontrollere implementeringen af dit ledelsessystem.
  • At gennemgå input til fokusområder og blive enige om et til tre særlige fokusområder, som auditten skal fokusere på.

Baseret på dette aftales omfanget for auditplanen. Den første fase udføres typisk nogle uger før den anden fase.

3. Indledende audit – 2. fase (certificeringsaudit)

Fase 2 auditten består af uformelle interviews, undersøgelser, observationer af systemet i drift og gennemgang af relevant dokumentation. I løbet af denne proces vurderer vi graden af dit ledelsessystems overensstemmelse med kravene i den valgte standard og præstation inden for identificerede fokusområder. Når vi konstaterer overensstemmelse, udsteder vi certifikatet. Resultater, herunder afvigelser, og konklusioner præsenteres på et afsluttende møde og inkluderes i auditrapporten. Efter auditten skal du håndtere og reagere på afvigelser inden for en aftalt tidsfrist. I auditrapportens ledelsesresumé kan du også finde en evaluering af, hvordan dit ledelsessystem klarer sig inden for de udvalgte fokusområder.

4. Certificeringsafgørelse og udstedelse af certifikat

Vores lead auditor vil verificere, at du har håndteret afvigelserne korrekt. Baseret på et positivt resultat vil han/hun anbefale certificering, som træffes efter en uafhængig DNV intern gennemgang. Efter en positiv godkendelse vil du modtage certifikatet kort derefter. Certifikatet udstedes på en blockchain for at sikre pålidelig sporbarhed og deling med alle dine interessenter.

Årlig vedligeholdelse af certifikatet

Du har gennemført den første certificering, og nu handler det om vedligeholdelse af din certificering.

Det kan være nødvendigt at ændre certificeringens omfang i løbet af den 3-årige certifikationsperiode. I tilfælde af at omfanget udvides, vil lead auditoren og DNV evaluere og beslutte, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at udvide certifikatets omfang. Aktiviteterne afhænger typisk af omfanget og indholdet af de ønskede ændringer.

Periodiske audits

Hvert udstedt certifikat har en levetid på 3 år. Efter certificeringen opretter vi en periodisk auditplan for regelmæssige audits i løbet af den 3-årige periode. Disse audits bekræfter din virksomheds løbende overholdelse af de specificerede krav i standarden, samtidig med at de evaluerer præstationerne inden for de aftalte fokusområder. Der kræves mindst én periodisk audit om året.

Audit til gencertificering

Når de 3 år er gået, skal din certificering blive forlænget gennem en re-certificeringsaudit.

Suspension eller tilbagetrækning af certifikater

Hvad sker der, hvis en organisation ikke vedligeholder sit ledelsessystem og sin certificering?

DNV har en gennemsigtig procedure for suspension eller tilbagetrækning af certifikater. Dette er relevant i situationer, hvor en organisation vedvarende og groft undlader at opretholde overensstemmelse med ledelsessystemstandarden eller på grund af andre situationer, som defineret i proceduren for suspension og tilbagetrækning af certifikater.

Hvem træffer beslutningen om certificering?

Omfanget af certificeringen aftales tidligt i certificeringsprocessen. Det kan dog være nødvendigt at reducere eller udvide certificeringsomfanget på grund af faktorer som opkøb, nedskæringer, tilføjelse af nye divisioner og anlæg osv.

Beslutningen om at udstede den første certificering, forny certificeringen eller udvide eller reducere omfanget af certificeringen træffes af kvalificeret og autoriseret personale i DNV, som er forskelligt fra dem, der udfører auditten. Denne beslutning er baseret på en gennemgang af certificeringsprocessen og tilknyttet dokumentation.

En lignende gennemgang gælder også i tilfælde af suspension eller genindførelse af certificering eller tilbagetrækning af certificering.

Kontakt os for yderligere information

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os